تایید پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE

پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی پس از ارزیابی توسط IEEE بخش ایران مورد تایید قرار گرفت

17 بهمن 1397 - 10:37

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس