تایید پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE

پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی پس از ارزیابی توسط IEEE بخش ایران مورد تایید قرار گرفت

17 بهمن 1397 - 10:37

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE مورد تایید قرار گرفت

پس از برگزاری سه دوره موفق کنفرانس بین المللی وب پژوهی، چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مورد تایید IEEE قرار گرفت.

11 آذر 1396 - 16:03

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس