مدير گروه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (دکتری)

مدير گروه مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (دکتری)

محمد جواد شایگان فرد

  • دانشیار
  • گروه مهندسی کامپیوتر
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 351
  • ایمیل: shayegan@usc.ac.ir