برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیکی

برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیکی

گروه مهندسی کامپیوتر- دانشگاه علم و فرهنگ

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

ترم اول

1

مهندسی تجارت الکترونیکی

3

دروس گروه 1

2

مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات

3

دروس گروه 2

3

هوش تجاری

3

دروس گره 1

ترم دوم

1

بازاریابی الکترونیکی

3

دروس گروه 1

2

ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب

3

دروس گروه 2

3

روش های پیش بینی

3

دروس گروه 2

4

سمینار

2

تحقیق و پژوهش

ترم سوم

1

مدیریت زنجیره عرضه

3

دروس گروه 2

2

مباحث ویژه

3

دروس گروه 2

ترم چهارم

1

پایان نامه

6

تحقیق و پژوهش

برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش تجارت الکترونیکی