کتابها و مقالات چاپ شده

فهرست کتابهای چاپ شده

Kordestani, J.K., Mirsaleh, M.R., Rezvanian, A. and Meybodi, M.R., 2021. Advances in Learning Automata and Intelligent Optimization. Springer International Publishing.

Vafashoar, R., Morshedlou, H., Rezvanian, A. and Meybodi, M.R., 2021. Cellular Learning Automata: Theory and Applications (Vol. 307, pp. 1-365). Springer.

فهرست مقالات چاپ شده

Mohammadi, M., Shayegan, M.J. and Latifi, N., 2021, Web Content Extraction by Weighing the Fundamental Contextual Rules. In 2021 7th International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS) (pp. 01-08). IEEE.

Khomami, M.M.D., Rezvanian, A., Meybodi, M.R. and Bagheri, A., 2021. CFIN: A community-based algorithm for finding influential nodes in complex social networks. The Journal of Supercomputing, 77(3), pp.2207-2236.

Khomami, M.M.D., Rezvanian, A., Saghiri, A.M. and Meybodi, M.R., 2021, March. Solving Minimum Dominating Set in Multiplex Networks Using Learning Automata. In 2021 26th International Computer Conference, Computer Society of Iran (CSICC) (pp. 1-6). IEEE.

Shayegan, M.J. and Mohammad, M.M., 2021, May. Bibliometric of Semantic Enrichment. In 2021 7th International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 202-205). IEEE.

Shayegan, M.J. and Namin, P.A., 2021, May. An Approach to Improve Apriori Algorithm for Extraction of Frequent Itemsets. In 2021 7th International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 206-210). IEEE.

Shayegan, M.J. and Faizollahi-Samarin, M., 2022. An extended version of sectional MinHash method for near-duplicate detection. The Journal of Supercomputing, pp.1-25.

Shayegan, M.J., Sabor, H.R., Uddin, M. and Chen, C.L., 2022. A Collective Anomaly Detection Technique to Detect Crypto Wallet Frauds on Bitcoin Network. Symmetry, 14(2), p.328.

Shamsi, K., Shayegan, M.J., Uddin, M. and Chen, C.L., 2022. A Fair Method for Distributing Collective Assets in the Stellar Blockchain Financial Network. Sustainability, 14(9), p.5311.

Shayegan, M.J. and Molanorouzi, M., 2021. A lexicon weighted sentiment analysis approach on Twitter. International Journal of Web Based Communities, 17(3), pp.149-162.

Khomami, M.M.D., Rezvanian, A., Saghiri, A.M. and Meybodi, M.R., 2020, . Distributed learning automata-based algorithm for finding K-Clique in complex social networks. In 2020 11th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT) (pp. 139-143). IEEE.

Zamanifar, A., 2021. Remote patient monitoring: health status detection and prediction in IoT-based health care. In IoT in healthcare and Ambient Assisted living (pp. 89-102). Springer, Singapore.

Khomami, M.M.D., Rezvanian, A., Saghiri, A.M. and Meybodi, M.R., 2020, SIG-CLA: a significant community detection based on cellular learning automata. In 2020 8th Iranian Joint Congress on Fuzzy and intelligent Systems (CFIS) (pp. 039-044). IEEE.

Khomami, M.M.D., Rezvanian, A., Saghiri, A.M. and Meybodi, M.R., 2020, Overlapping community detection in social networks using cellular learning automata. In 2020 28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (pp. 1-6). IEEE.

Khomami, M.M.D., Rezvanian, A., Saghiri, A.M. and Meybodi, M.R., 2020, Utilizing cellular learning automata for finding communities in weighted networks. In 2020 6th International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 325-329). IEEE.

Hosseini, R. and Rezvanian, A., 2020. AntLP: ant‐based label propagation algorithm for community detection in social networks. CAAI Transactions on Intelligence Technology, 5(1), pp.34-41.

Zamanifar, A., 2020. Social IoT Healthcare. In Toward Social Internet of Things (SIoT): Enabling Technologies, Architectures and Applications (pp. 1-11). Springer, Cham.

Hassanian-esfahani, R. and Kargar, M.J., 2019. A pruning strategy to improve pairwise comparison-based near-duplicate detection. Knowledge and Information Systems, 61(2), pp.931-963.

Seyfabad, M.K. and Fard, M.J.S., 2019. An analysis of the impact of SEO on university website ranking. Iranian journal of information processing and management, 34(4), pp.1799-1822.

Edalat, A., Hossein Ghorban, S. and Ghoroghi, A., 2018. Ex post Nash equilibrium in linear Bayesian games for decision making in multi-environments. Games, 9(4), p.85.

Kargar, M.J. and Hanifizade, A., 2018, Automation of regression test in microservice architecture. In 2018 4th International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 133-137). IEEE.

Derakhshan, M. and Bateni, Z., 2018, Optimization of tasks in cloud computing based on MAX-MIN, MIN-MIN and priority. In 2018 4th International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 45-50). IEEE.

Davarpanah, S.H. and Liew, A.W.C., 2018. Brain mid-sagittal surface extraction based on fractal analysis. Neural Computing and Applications, 30(1), pp.153-162.

Mahmoudi, M.T. and Yafteh, E., 2018, Personalization of spinal cord injury mobility and transfer support application based on case-based reasoning. In 2018 4th International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 150-154). IEEE.

Hassanian-esfahani, R. and Kargar, M.J., 2018. Sectional minhash for near-duplicate detection. Expert Systems with Applications, 99, pp.203-212.

Hadi, B. and Kargar, M.J., 2017, Plagiarism detection of flowchart images in the texts. In 2017 3th International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 128-132). IEEE.

Kargar, M.J. and Oveissi, A., 2017, An open model for question answering systems based on Crowdsourcing. In 2017 3th International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 122-127). IEEE.

Hassanian-Esfahani, R. and Kargar, M.J., 2016. Referral Traffic Analysis: A Case Study of the Iranian Students' News Agency (ISNA). Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST), 1(13), p.1.

Babalou, S., Kargar, M.J. and Davarpanah, S.H., 2016, Large-scale ontology matching: a review of the literature. In 2016 Second International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 158-165). IEEE.

Hassanian-esfahani, R. and Kargar, M.J., 2016, A survey on web news retrieval and mining. In 2016 Second International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 90-101). IEEE.

Kargar, M.J. and Vakili, M., 2015. Load balancing in MapReduce on homogeneous and heterogeneous clusters: an in-depth review. International Journal of Communication Networks and Distributed Systems, 15(2-3), pp.149-168.

Algergawy, A., Babalou, S., Kargar, M.J. and Davarpanah, S.H., 2015, Seecont: A new seeding-based clustering approach for ontology matching. In East European Conference on Advances in Databases and Information Systems (pp. 245-258). Springer, Cham.

Kargar, M.J., 2011, Towrads dedicated information quality frameworks in social network products. In 2011 International Conference on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering (Vol. 1, pp. 209-212). IEEE.

Davarpanah, S.H., Algergawy, A. and Babalou, S., 2015, . Fuzzy Inference-Based ontology matching using upper ontology. In East European Conference on Advances in Databases and Information Systems (pp. 392-402). Springer, Cham.

Davarpanah, S.H., Khalid, F., Nurliyana Abdullah, L. and Golchin, M., 2016. A texture descriptor: background local binary pattern (bglbp). Multimedia Tools and Applications, 75(11), pp.6549-6568.

Behroozi, N. and Kamandi, A., 2016, Waste elimination of agile methodologies in web engineering. In 2016 Second International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 102-107). IEEE.

Monfared, S.S.M. and Kamandi, A., 2016,  Agile techniques and frameworks based on the requirements for e-commerce applications. In 2016 Second International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 131-138). IEEE.

Shamsfard, M., Helli, B. and Babalou, S., 2016, . Omega: Ontology matching enhanced by genetic algorithm. In 2016 Second International Conference on Web Research (ICWR) (pp. 170-176). IEEE.

Golchin, M., Khalid, F., Abdullah, L.N. and Davarpanah, S.H., 2013. Shadow Detection using Color and Edge Information. J. Comput. Sci., 9(11), pp.1575-1588.

Mohammadian, A., Hassanzadeh, K. and Akhgar, B., 2010,  A Framework for Identifying the Factors Affecting on IOS Development Based on System Approach. In 2010 Seventh International Conference on Information Technology: New Generations (pp. 1267-1268). IEEE.

Dehshibi, M.M., Shanbezadeh, J. and Alavi, M., 2012, Facial family similarity recognition using Local Gabor Binary Pattern Histogram Sequence. In 2012 12th International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS) (pp. 219-224). IEEE.

Talebi, M., Mohammadalimaddi, A. and Razzazi, M., 2012,  A cellular automata based algorithm for voronoi diagram of arbitrary shapes. In 2012 Proceedings of the 35th International Convention MIPRO (pp. 349-355). IEEE.