سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار

گروه: علمی – کاربردی

رشته : نرم افزار

دوره: کارشناسی ناپیوسته

شورای عالی برنامه ریزی در سیصد و نود ونهمین جلسه مورخ 1379/6/27 بر اساس طرح دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار که توسط گروه علمی – کاربردی تهیه شده و به تایید این گروه رسیده است، برنامه آموزشی این دوره را در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس) به شرح پیوست تصویب کرده و مقرر می دارد:

ماده 1)  برنامه آموزشی کارشناسی ناپوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ج: موسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 2) این برنامه  از تاریخ 1379/6/27 برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

ماده 3) مشخصات کلی،  برنامه درسی و سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار در سه فصل مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس جهت اجرا به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود .

رای صادره سیصدو نودونهمین جلسه شورای علمی برنامه ریزی مورخ 1379/6/27 در خصوص برنامه آموزشی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار کامپیوتر

  1. برنامه آموزشی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار که از طرف گروه علمی – کاربردی پیشنهاد شده بود، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
  2. این برنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

رای صادره سیصدو نودونهمین جلسه شورای علمی برنامه ریزی مورخ 1379/6/27 در مورد برنامه آموزشی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار صحیح است و به مورد اجرا گذاشته شود.

سرفصل کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار