چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 

دروس مصوب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - ورودی های 1401 به بعد

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 سیستمهای عامل 3 -
2 پایگاه داده ها 3 -
3 مهندسی نرم افزار 1 3 -
4 طراحی الگوریتمها 3 -
جمع کل واحد های جبرانی 12 واحد
دروس تخصصی 
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 مهندسی نرم افزار پیشرفته 3 -
2 الگوریتم های پیشرفته 3 -
3 رایانش ابری 3 -
4 سمینار 3 -
جمع کل واحدهای دروس تخصصی 11 واحد
دروس اختیاری
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 آزمون نرم افزار 3
2 الگوها در مهندسی نرم افزار 3
3 الگوریتمهای تصادفی 3
4 امنیت پایگاه داده ها 3
5 امنیت شبکه پیشرفته 3
6 بازیابی پیشرفته اطلاعات 3
7 پایگاه داده پیشرفته 3
8 پردازش موازی 3
9 توصیف و وارسی برنامه ها 3
10 تئوری اطلاعات و کدینگ 3
11 داده کاوی 3
12 سیستمهای تصمیم یار 3
13 سیستمهای توزیع شده 3
14 سیستم عامل پیشرفته 3
15 طراحی نرم افزارهای اتکاپذیر 3
16 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 3
17 کامپایلر پیشرفته 3
18 متدولوژی ایجاد نرم افزار 3
19 مدیریت پروژه های نرم افزاری 3 پایگاه داده پیشرفته
20 معماری سازمانی 3
21 معماری نرم افزار 3
22 موتورهای جستجو و وب کاوی 3 طراحی الگوریتمها
23 مهندسی نیازمندهای 3
24 نظریه الگوریتمی بازیها 3
25 وب معنایی 3
26 هندسه محاسباتی 3
27 مباحث ویژه در نرم افزار 1 3
28 مباحث ویژه در نرم افزار 2 3
29 درس از سایر گرایش ها یا دانشکده ها با تایید دانشکده 3
جمع کل واحدهای مورد نیاز از دروس اختیاری 12 واحد
پایان نامه
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 پایان نامه 6
جمع کل واحد پایان نامه 6 واحد
تعداد واحدهای درسی مصوب
دروس تخصصی 11
دروس اختیاری 12
پایان نامه 6
جمع 29

دانلود برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار (1401 به بعد)

دروس مصوب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - ورودی های 1400 و ماقبل

دروس جبرانی
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 نظریه زبان و ماشین ها 3 -
2 پایگاه داده ها 3 -
3 مهندسی نرم افزار 3 -
4 معماری کامپیوتر 3 -
5 طراحی الگوریتم 3 -
6 سیستم های عامل 3 -
جمع کل واحد های جبرانی 6 واحد
دروس گروه 1
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 پردازش موازی 3 -
2 مهندسی نرم افزار پیشرفته 3 -
3 الگوریتم های پیشرفته 3 -
4 پایگاه داده ها پیشرفته 3 -
5 معماری نرم افزار 3 -
6 ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری 3 -
7 داده کاوی 3 -
جمع کل واحدهای گروه 1 9 واحد
دروس گروه 2 (تمرکز سیستم ها) – تمرکز اصلی
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 سیستم های توزیع شده 3
2 سیستم های نرم افزاری اتکاپذیر 3
3 رایانش ابری 3
4 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 3
5 امنیت شبکه پیشرفته 3
6 مدل های رایانش همروند 3
7 رایانش گرید و خوشه ای 3
8 سیستم ها بی درنگ و نهفته 3
9 سیستم های عامل پیشرفته 3
10 کامپایلر پیشرفته 3
11 رایانش فراگیر و خودمختار 3
12 درستی یابی خودکار 3
دروس گروه 2 (تمرکز مدیریت داده ها)
1 نظریه اطلاعات و کدینگ 3
2 موتورهای جستجو و وب کاوی 3
3 تحلیل ها و سیستم ها داده های حجیم 3
4 وب معنایی 3
5 بازیابی پیشرفته اطلاعات 3
6 سیستم های تصمیم یار 3
7 پایگاه داده های چند رسانه ای 3
8 امنیت پایگاه داده ها 3
9 پایگاه داده توزیعی و سیار 3
10 مدیریت پایگاه دانش 3
11 شبکه های پیچیده پویا 3
دروس گروه 2 (تمرکز مهندسی نرم افزار)
1 مهندسی نیازمندهای 3
2 تکامل نرم افزار 3
3 سیستم ها نرم افزاری مقیاس وسیع 3
4 متدولوژی ایجاد نرم افزار 3
5 الگوها در مهندسی نرم افزار 3
6 آزمون نرم افزار 3
7 مدیریت پروژه های نرم افزار 3
8 توصیف و وارسی برنامه ها 3
9 تولید برنامه از توصیف صوری 3
10 معماری سازمانی 3
دروس گروه 2 (تمرکز الگوریتم ها)
1 الگوریتم های تقریبی 3
2 داده ساختار های پیشرفته 3
3 نظریه الگوریتمی بازی ها 3
4 نظریه پیچیدگی 3
5 نظریه محاسبات پیشرفته 3
6 الگوریتم های تصادفی 3
7 هندسه محاسباتی 3
8 هندسه محاسباتی پیشرفته 3
گذراندن حداقل 4 درس از تمرکز اصلی و حداقل 1 درس از تمرکزهای دیگر الزامی است.
جمع کل واحد های گروه 2 15 واحد
دروس گروه 3
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 مباحث ویژه در نرم افزار 1 3
2 مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 1 3
3 مباحث ویژه در نرم افزار 2 3
4 مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 2 3
5 مباحث ویژه در نرم افزار 2 3
6 مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 3 3
اخذ حداکثر 1 درس از درس های گروه 3 با تشخیص دانشکده می تواند جایگزین یکی از درس های گروه 1 یا گروه 2 گردد
جمع کل واحدهای گروه 3 3 واحد
دروس تحقیق و پژوهش
ردیف عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز
1 سمینار و روش تحقیق 2
2 پایان نامه 6
جمع کل واحدهای تحقیق و پژوهش 8 واحد
تعداد واحدهای درسی مصوب
دروس گروه 1 9
دروس گروه 2 (تمرکز اصلی) 12
دروس گروه 2 (سایر تمرکزها) و دروس گروه 3 3
تحقیق و پژوهش 8
جمع 32