برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- نرم افزار (ورودی ماقبل 1400)

 

برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی ناپیوسته - مهندسی تکنولوژی- نرم افزار (ورودی ماقبل 1400)

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

9

معادلات دیفرانسیل

7

آمارو احتمال مهندسی

20

هوش مصنوعی

21

شبیه سازی کامیپوتری

2

2

3

13

3

16

10

ریاضی گسسته

8

ریاضی مهندسی

24

مباحث ویژه

طراحی زبان، توصیفی، محیط

2

2

9

3

بعداز ترم دوم

3

یک درس به عنوان اختیاری

11

زبان ماشین و اسمبلی

13

طراحی الگوریتم ها

16

مهندسی نرم افزار

سیستم شبکه، کارآفرینی

2

3

3

2

یک درس به عنوان اختیاری

12

زبان تخصصی نرم افزار

18

معماری کامپیوتر

17

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

25

پروژه نرم افزار

3

2

11

1

16

3

14

شیوه ارائه مطالب

19

آز معماری کامپیوتر

15

برنامه سازی سیستم

26

کارآموزی

2

1

18

3

11

3

23

مهندسی اینترنت

22

گرافیک کامپیوتری 1

گرافیک 2، بانک، شی گرا

4

متون اسلامی

3

3

3

یک درس به عنوان اختیاری

2

1

معارف اسلامی 2

طراحی وب(اختیاری)

3

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

6

تربیت بدنی 2

2

3

23

2

1

درس اختیاری

2

تاریخ اسلام

کد

نام درس

2

2

واحد

پیشنیاز-همنیاز