برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر

گروه: فنی و مهندسی                                   کمیته تخصصی: مهندسی کامپیوتر

رشته : مهندسی کامپیوتر                              گرایش: معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات

مقطع: کارشناسی

شورای برنامه ریزی آموزش عالی در هشتصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 1392/2/8 برنامه درسی بازنگری شده مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر با 4 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد

ماده 1 برنامه درسی بازنگری شده مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر با 4 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ماده 2) این برنامه  از تاریخ 1392/2/8 جایگزین درسی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر با 4 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

ماده 3) مشخصات کلی،  برنامه درسی و سرفصل دروس کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر با 4 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات در سه فصل مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس جهت اجرا به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود .

رای صادره هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی جلسه مورخ 1392/2/8 در خصوص برنامه درسی بازنگری شده مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر با 4 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات:

  1. برنامه درسی بازنگری شده مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر با 4 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات از سوی کمیته تخصصی مهندسی کامپیوتر پیشنهاد شده بود، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
  2. این برنامه از تاریخ تصویب به مدت 5 سال قابل اجار است و پس از آن نیازمند بازنگری است.