مدير گروه مهندسی کامپیوتر - گرایش علوم داده (کارشناسی ارشد)

مدير گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر - گرایش علوم داده (کارشناسی ارشد)

آزاده طباطبایی
استادیار

  • زمینه های پژوهشی: یادگیری ماشین، الگوریتم، پیش بینی سری زمانی، تحلیل شبکه های اجتماعی
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 507
  • ایمیل: a.tabatabaei@usc.ac.ir
    aztabatabaee@gmail.com