متقاضیان همکاری آموزشی با گروه کامپیوتر به صورت حق التدریس

متقاضیان محترم جهت همکاری آموزشی با گروه کامپیوتر به صورت حق التدریس لطفا پس از تکمیل فرم زیر، آن را برای مدیر گروه (rezvanusc[at]gmail{dot}com) ارسال کنند.

فرم تقاضای همکاری آموزشی به صورت حق التدریس