English
چهارشنبه 02 فروردین 1402

متقاضیان همکاری آموزشی با گروه کامپیوتر به صورت حق التدریس

متقاضیان محترم جهت همکاری آموزشی با گروه کامپیوتر به صورت حق التدریس لطفا پس از تکمیل فرم زیر، آن را برای مدیر گروه (rezvanusc[at]gmail{dot}com) ارسال کنند.

فرم تقاضای همکاری آموزشی به صورت حق التدریس