خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 - 1401 (تمامی مقاطع تحصیلی)

خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 - 1401 (تمامی مقاطع تحصیلی)

خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 - 1401 (تمامی مقاطع تحصیلی)

* انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل، در تمامی مقاطع بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوط الزامی است و دانشجویان مجاز به حضور در کلاس درس، بدون انتخاب واحد رسمی نیستند. در صورت عدم انتخاب واحد، طبق مقررات آموزشی اقدام خواهد شد.
** اگر دانشجویی در درسی بیش از 16 / 3 جلسات کلاس، غیبت کند، از شرکت در امتحان پایان نیمسال تحصیلی محروم میشود.
*** در صورت شرکت نکردن دانشجو در ارزشیابی اساتید، امکان مشاهده نمره نهایی و نیز اعتراض به نمره، برای دانشجو وجود نخواهد داشت.
**** در صورت عدم برگزاری آزمون (به هر دلیل) در ایام امتحانات، امتحانات همان روز به بعد از آخرین امتحان منتقل خواهد شد و درخواست تغییر در زمان برگزاری امتحان پذیرفته نیست.
توصیه میشود دانشجویان تا چند روز بعد از پایان امتحانات، آمادگی برگزاری احتمالی امتحانات به تعویق افتاده را داشته باشند.
پیشاپیش از احساس مسئولیت تمامی دانشجویان و همکاران محترم در اجرای دقیق تقویم آموزشی دانشگاه، تشکر مینماید.

مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
1401/10/26