هشتمین کنفرانس بين المللی شهرهای هوشمند، اينترنت اشياء و کاربردهای آن

هشتمین کنفرانس بين المللی شهرهای هوشمند، اينترنت اشياء و کاربردهای آن

19 دی 1402 - 09:31

هفدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی

هفدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی با تاکید بر یادگیری ارتقاء‌یافته به کمک فناوری

10 دی 1402 - 09:28