قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان درس پروژه اخذ کردند

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان درس پروژه اخذ کردند

تا روز دوشنبه 30 مردادماه فرصت دارند به آدرس زیر مراجعه و تعریف پروژه های خود را وارد کنند.

سیستم تعریف پروژه

نام کاربری و رمز عبور شماره دانشجویی می باشد.
بدیهی است تعریف پروژه ها قبل از ورود به سیستم باید به تایید استاد راهنمای پروژه رسیده باشد.