برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 

برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز توضیحات
ترم اول
1 سیستم های عامل پیشرفته 3  گروه 1

2 الگوریتم های پیشرفته 3  گروه 1

3 بازیابی پیشرفته اطلاعات 3 گروه 2 - تمرکز مدیریت داده ها (تمرکز اصلی)

ترم دوم
1 رایانش ابری 3 گروه 2 (تمرکز سیستم)

2 مهندسی نرم افزار پیشرفته 3 گروه 1

3 داده کاوی 3 گروه 2 - تمرکز مدیریت داده ها (تمرکز اصلی)

4 سمینار 2 تحقیق و پژوهش

ترم سوم
1 پایگاه داده پیشرفته 3 گروه 2 - تمرکز مدیریت داده ها (تمرکز اصلی)

2 شبکه های پیچیده پویا 3 گروه 2 - تمرکز مدیریت داده ها (تمرکز اصلی)

ترم چهارم
1 پایان نامه 6 تحقیق و پژوهش