جایزه بهترین مقاله در مجله وب پژوهی

مجله وب پژوهی قصد دارد تا به بهترین مقالاتی که از تاریخ انتشار خبر تا پایان سال 2021 به مجله وب پژوهی ارسال می شوند، جوایز ویژه ای اهدا نماید.

 جزئیات این جوایز به شرح ذیل هستند

✳️ جایزه بهترین مقاله در حوزه یادگیری ماشین و وب به مبلغ 20 میلیون ریال. به این منظور شماره ویژه ای تحت عنوان " وب و یادگیری ماشین" منتشر خواهد شد. مهلت اولیه ارسال مقاله به این ویژه نامه تا پایان مهر ماه 1400

✳️ جایزه بهترین مقاله در سایر حوزه های مرتبط با وب مطابق با محورهای مجله و کنفرانس وب پژوهی به مبلغ 20 میلیون ریال

✳️ جایزه بهترین مقاله مروری در تمام حوزه های مرتبط با وب مطابق با محورهای مجله و کنفرانس وب پژوهی به مبلغ 10 میلیون ریال

پس ارزیابی مقالات، به مقالات برگزیده جوایز مذکور به همراه گواهی رسمی اعطا خواهد شد.
وبگاه مجله وب پژوهی
ijwr.usc.ac.ir