قابل توجه دانشجویان کامپیوتری که این ترم مبانی دارند

قابل توجه دانشجویان کامپیوتری که این ترم مبانی دارند

قابل توجه دانشجویان که درس مبانی کامپیوتر با خانم دکتر زمانی فر گرفته بودند این درس به حد نصاب نرسیده و حذف شده است، باید در گروه جدیدی که در روز سه شنبه ها ارائه شده مجددا ثبت نام کنید چنانچه دانشجویی در این ساعت نمی تواند این درس را بر دارد به مدیر گروه در روز شنبه مراجعه کند یا پیام دهد.