English
چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403

قابل توجه دانشجویان کامپیوتری که این ترم مبانی دارند

قابل توجه دانشجویان کامپیوتری که این ترم مبانی دارند

قابل توجه دانشجویان که درس مبانی کامپیوتر با خانم دکتر زمانی فر گرفته بودند این درس به حد نصاب نرسیده و حذف شده است، باید در گروه جدیدی که در روز سه شنبه ها ارائه شده مجددا ثبت نام کنید چنانچه دانشجویی در این ساعت نمی تواند این درس را بر دارد به مدیر گروه در روز شنبه مراجعه کند یا پیام دهد.