تحویل پروژه کارشناسی

چگونگی تحویل پروژه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته که در ترم جاری پروژه دارند.