انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می کند:

سومین دوره مسابقات برنامه‌نویسی چیلین وارز

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می کند:

سومین دوره مسابقات برنامه‌نویسی چیلین وارز
تاریخ برگزاری: اسفند ماه ۱۳۹۸

اطلاعات بیشتر:
chillinwars.ir