انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برگزار می کند

سمینار آموزش داکر docker

پنج شنبه 28 آذر ماه ساعت 9 الی 13. مدرس مهندس احمد رفیعی بنیانگذار سایت dockerme.ir

اطلاعات بیشتر : https://evand.com/events/docker-intro