بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

6تا8 خرداد99 دانشگاه تبریز

بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6تا8 خرداد99 دانشگاه تبریز
http://icee2020.tabrizu.ac.ir/fa