داده کاوی هوشمند به توان شناختی

چالش معنايابی در داده های ايرانی

این چالش در یک همکاری مشترک بین شرکت هم آوا و ستاد توسعه علوم و فناوی های شناختی، با هدف بهره مندی از ظرفیت کشور در حوزه داده کاوی و پردازش ماشین از یک سو و علوم شناختی از سوی دیگر و به منظور ایجاد فرصتی برای خلق و توسعه بازارهای دانش بنیان جدید، برگزار می گردد.

مراحل چالش:


• پیش رویداد
در تاریخ اول آبان 98 برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت مربوطه http://hamava.ir/cdm/ مراجعه کنید