فراخوان مقالات یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش ماشین

فراخوان مقاله

30 بهمن و یک اسفند 1398 - قم پردیس فارابی دانشگاه تهران

برای اطلاع بیشتر به سایت کنفرانس رجوع نمایید

http://mvip2020.ismvipconf.ir/