مسابقه بازشناسی پلاک مخدوش

مهلت شرکت در مسابقه : پایان آبان 1398

جوایز: 70 میلیون، 50 میلیون، 30 میلیون ریال.

جهت مشاهده شرح کامل مسابقه به وب سایت مسابقه مراجعه کنید

http://aaic.aut.ac.ir/leagues/sc/dpr