اعضای هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 

فهیمه ملکوتی
مربی

 • زمینه های پژوهشی: هوش تجاری، داده کاوی
 • تلفن: 5-44238171 داخلی 344
 • ایمیل: malakouti@usc.ac.ir

محمد جواد شایگان فرد
دانشیار

 • زمینه های پژوهشی: علوم داده، سیستمهای توزیع شده، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی
 • تلفن: 5-44238171 داخلی 388
 • ایمیل: shayegan@usc.ac.ir
 • Google Scholar

آزاده طباطبایی
استادیار

 • زمینه های پژوهشی: یادگیری ماشین، الگوریتم، پیش بینی سری زمانی، تحلیل شبکه های اجتماعی
 • تلفن: 5-44238171 داخلی 507
 • ایمیل: a.tabatabaei@usc.ac.ir
  aztabatabaee@gmail.com
 • Google Scholar

علیرضا رضوانیان
استادیار

 • زمینه های پژوهشی: تحلیل شبکه های اجتماعی، یادگیری ماشین، اتوماتای یادگیر، الگوریتمهای تکاملی
 • تلفن: 5-44238171 داخلی 506
 • ایمیل:  rezvanian[at]usc[dot]ac[dot]ir  rezvanlms[at]gmail[dot]com
 • Google Scholar

                           

هادی خادمی

مربی

 • تلفن: 5-44238171 داخلی 319
 • ایمیل: khademi@usc.ac.ir •  

علی قرقی
استادیار

 • زمینه های پژوهشی: علوم داده، نظریه بازی، ارزیابی چرخه حیات، شبیه سازی
 • تلفن : 44238171
 • ایمیل :alighoroghi@gmail.com
 • Google Scholar