اطلاعیه مهم در خصوص "گزارش پیشرفت"

الزامی بودن تحویل "گزارش پیشرفت" برای دانشجویانی که در مراحل انجام پایان نامه یا پروپوزال هستند

قابل توجه  کلیه دانشجویانی که پروپوزال تصویب کرده اند ولی تاکنون از پایان نامه خود دفاع نکرده اند و همچنین

دانشجویانی که ورودی آنها قبل از 96 است و احیانا پروپوزال تصویب نکرده اند:


این دانشجویان می بایست "گزارش پیشرفت" کار خود را نهایت تا 20 آبان ماه به گروه تحویل دهند.
گزارش پیشرفت یعنی تا چه حد در انجام پایان نامه یا تکمیل پروپوزال پیشرفت داشته اید. به این منظور ابتدا به استاد راهنمای خود مراجعه کرده تا ایشان میزان پیشرفت کار شما را تعیین کند. سپس فرمی که به این منظور روی سایت دانشگاه قرار می گیرد را تکمیل و پس از امضای استاد راهنما به مدیر گروه تحویل می دهید.
برای انجام دفاع، این گزارش الزامی است و شورای گروه مهلت تحویل اولین گزارش را 20 آبان  97 تعیین کرده است.