مهلت تعیین استاد راهنما برای ورودی های 96 کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 می بایست حداکثر تا پایان مهر ماه نسبت به تعیین استاد راهنمای خود اقدام نمایند

با توجه به اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96  هم اکنون وارد ترم سوم خود می شوند می بایست حداکثر تا پایان مهر ماه نسبت به تعیین استاد راهنمای خود اقدام نمایند. اولویت انتخاب اساتید راهنما  طبق دستورالعمل دانشگاه به ترتیب اعضای هیات علمی دانشگاه  علم و فرهنگ، اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی، اساتید مدعو می باشد. برای هر استاد تعدادی سهمیه معین شده است و تعداد سهمیه هر استاد بر اساس سوابق آن  و بر اساس یک فرمول توسط آموزش کل دانشگاه تعیین می شود.

زمینه های کاری  اساتید مشخص است و اولویت با کسانی است که زودتر استاد راهنمای خود را مشخص و موافقت وی را جلب نمایند. به این منظور فرم انتخاب استاد راهنما را دانلود کرده ( از طریق صفحه اصلی دانشگاه- بخش آئین نامه ها و فرم ها-با جستجوی واژه "راهنما" ) و پس از تایید استاد راهنما حداکثر تا آخر مهر ماه به مدیر گروه تحویل دهید. در صورتی که سوال یا ابهامی داشتید با مدیر گروه در میان بگذارید