برنامه ترم تابستان

دروس پروژه، کارآموزی، آزمایشگاه ریزپردازنده، آزمایشگاه سیستم عامل و کارگاه ساخت ربات( درس اختیاری آزمایشگاهی یک واحدی) در برنامه ترم تابستان گروه اعلام شده و مشخصات دروس در سیستم گلستان قابل مشاهده است.

کلیه کلاس ها از هفته آینده تشکیل خواهد شد. درس آزریزپردازنده مشترک با گروه برق و در ۴ هفته متوالی ارائه می شود. آز سیستم عامل و کارگاه ربات در طی ۶ هفته و هر هفته ۶ ساعت ارائه خواهد شد.

با توجه به ساعت زیاد جلسات، غیبت حتی در یک جلسه موجب حذف درس خواهد بود. لذا به کلیه دانشجویان که قصد اخذ درس در ترم تابستان را دارند اکیدا توصیه می شود برنامه خود را به گونه ای تنظیم کنند که در هیچ کلاسی تاخیر یا غیبت نداشته باشند.