آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی و داوری پروژه ها

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی و داوری پروژه ها

آخرین مهلت برای تحویل گزارش های پروژه و کارآموزی روز دوشنبه ۱۱ تیر ماه می باشد. لازم است دانشجویان درس پروژه حداکثر تا روز ۱۱ تیر کار خود را به اساتید تحویل و مجوز شرکت در مرحله داوری را از استاد خود اخذ کنند. داوری پروژه ها روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه انجام خواهد شد و دانشجویانی که در این مرحله حضور نداشته باشند یا امتیاز لازم را کسب نکنند ملزم به ثبت نام درس تمديد پروژه در ترم تابستان یا مهر می باشند.
دانشجویان پروژه برای ارائه کار خود به داوران ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۱۲ تیر به اتاق آقای مهندس خادمی ( طبقه دوم ساختمان قدیم_ کنار آسانسور) مراجعه نمایند.