اجباری بودن تحویل گزارش پیشرفت پروپوزال و پایان نامه

مهلت تحویل گزارش پیشرفت پروپوزال / پایان نامه تا شنبه 16 دیماه تعیین شده است


پیرو اطلاعیه های قبلی، به اطلاع می رساند دانشجویان کارشناسی ارشد چه افرادی که از پروپوزال دفاع کرده اند یا هنوز دفاع نکرده اند  می بایست حتما گزارش پیشرفت پروپوزال/پایان نامه را حداقل در 3 صفحه تنظیم و پس از تایید استاد راهنما تا روز شنبه 16 دی ماه به گروه تحویل دهند.
کسانی که گزارش پیشرفت را تحویل ندهند با مشکل آموزشی روبرو خواهند شد.