اطلاعیه مهم در خصوص مهلت دفاع پروپوزال ها

نظر به اتمام نیمسال تحصیلی در هفته دوم دی ماه، شورای گروه کامپیوتر به منظور بررسی پروپوزال های دریافت شده در روز شنبه 16 دی ماه تشکیل خواهد شد. نکات مهم:

نظر به اتمام نیمسال تحصیلی در هفته دوم دی ماه، شورای گروه کامپیوتر به منظور بررسی پروپوزال های دریافت شده در روز شنبه 16 دی ماه تشکیل خواهد شد. نکات مهم:

- با توجه به اینکه ممکن است آموزش کل زمان دفاع پروپوزال را تمدید نکند لذا کسانی که به این جلسه نرسند، گروه تضمینی برای تشکیل جلسه و بررسی پروپوزال آنها در تاریخ های بعدی نخواهد داشت ضمن اینکه به مدت 2 هفته در زمان امتحانات نیز نمی شود جلسه دفاع برگزار کرد.

- کلیه دانشجویان، حتی کسانی که به دفاع پروپوزال  در تاریخ 16 دی ماه نرسند ملزم هستند گزارش پیشرفت پروپوزال خود را به تایید استاد راهنما برسانند و سپس به مدیر گروه تا 16 دی ماه تحویل دهند. کسانی که مقررات تعیین شده گروه را رعایت نکنند در انتخاب واحد نیمسال بعدی با مشکل ثبت نام مواجه خواهند شد.

- چنانچه دانشجویانی در این ترم سنوات آنها تمام شده باشد و به جلسه 16 دی ماه نرسند، با توجه به اخطارهای مکرری که داده شده است و پیشرفتی از این دانشجویان دیده نشده است گروه ناچار خواهد بود اسامی آنان را بعنوان دانشجوی "اخراجی" به آموزش کل اعلام نماید.