قابل توجه دانشجویان کارشناسی که دروس پروژه و کارآموزی اخذ کرده اند

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی که در ترم بهمن در دروس پروژه و کارآموزی ثبت نام کرده اند می رساند:

_ داوری پروژه ها در روز شنبه 24 تیر ماه انجام خواهد شد. ضروری است کلیه دانشجویان پروژه تا قبل از این تاریخ کار پروژه و پایان نامه خود را به استاد تحویل و موافقت کتبی استاد خود را جهت شرکت در داوری اخذ کرده باشند.
بدیهی است فقط برای پروژه هایی امکان ثبت نمره وجود دارد که مراحل ثبت تعریف در سیستم مربوطه، تایید کتبی استاد مبنی بر اتمام کار و کسب حداقل نمره داوری را طی کرده باشند و بقیه پروژه ها باید در ترم تابستان یا مهر تمدید شوند.
_دانشجویان حائز شرایط جهت شرکت در فرایند داوری ساعت 8 صبح روز شنبه 24 تیر به آقای مهندس خادمی مراجعه نمایند.
_آخرین مهلت برای ارائه گزارش کارآموزی به اساتید هم 24 تیرماه است. لازم است کلیه فرم های کارآموزی تایید شده توسط محل کارآموزی بعلاوه یک نامه رسمی از محل کارآموزی خطاب به دانشگاه که در آن بازه زمانی و تعداد ساعت کارآموزی انجام شده قید شده باشد همراه با گزارش کارآموزی تحویل اساتید شود.