مهلت تحویل فرم های استاد راهنما- کارشناسی ارشد ورودی 94

مهلت تحویل فرم های استاد راهنما- کارشناسی ارشد ورودی 94

آن دسته از دانشجویان ورودی 94 که تا این تاریخ از پروپوزال خود دفاع نکرده اند می بایست حداکثر تا شنبه 10 تیر ماه فرم استاد راهنما را تکمیل و پس از امضای آستاد راهنما به مدیر گروه تحویل نمایند. با توجه به اینکه کلیه دانشجویان متعهد شده بودند تا پایان خرداد از پروپوزال های خود دفاع کنند، در صورت عدم مراجعه اسامی این افراد به آموزش کل جهت هرگونه تصمیم ارسال خواهد شد.