English
چهارشنبه 02 فروردین 1402

فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص تکمیل فرم تعیین استاد راهنما

دانشجویان کارشناسی ارشد لازم است فرم ذیل را جهت انتخاب استاد راهنما تکمیل و پس از تایید استاد راهنما در موعد مقرر به مدیر گروه تحویل دهند. نظر به اینکه ممکن است ظرفیت استاد راهنمایی پر باشد و یا به هر دلیلی امکان انتخاب استاد راهنما وجود نداشته باشد، در بخش انتهایی فرم استاد راهنما و موضوع با اولویت دوم نیز درج شود که این بخش با هماهنگی مدیر گروه توسط دانشجویان تکمیل می شود.

فرم انتخاب استاد راهنمای کارشناسی ارشد