نرخ موفق مقالات سومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي در سرقت ادبي

نرخ موفق مقالات سومين كنفرانس بين المللي وب پژوهي در سرقت ادبي

پس از پايان كنفرانس، و ارسال مقالات به IEEE مرحله كنترل سرقت ادبي انجام شده است كه طبق گزارشي كه از IEEE دريافت كرديم از ٢٩ مقاله لاتين پذيرفته شده نهايي، فقط يك مقاله آن هم با درصد تشابه ٣٥٪‏ كشف شده است و ٢٨ مقاله ديگر از تست سرقت ادبي عبور كرده اند. با اين احتساب مقالات لاتين سومين دوره كنفرانس حدود ٩٧٪‏ مشكل سرقت ادبي نداشته اند كه نرخ بالايي محسوب مي شود. بر خود لازم مي دانيم هم از نويسندگان محترم و هم كميته علمي و داوري كنفرانس تشكر ويژه داشته باشيم كه باعث ارتقاء كيفي كنفرانس شدند. از همه مهمتر وجهه علمي كشور كه گاها با معضلات سرقت ادبي درعرصه بين الملل مخدوش شده است با چنين خروجي هايي مي تواند به تدريج بهبود يابد.
لازم به توضيح است پس از كنترل سرقت ادبي، روند انتشار مقالات در پايگاه IEEE Xplore و در IEEE مركزي در آمريكا طي خواهد شد.
دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي وب پژوهي