قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

درس مهندسی اینترنت

دروس مهندسی اینترنت و معادلات مقطع کارشناسی ناپیوسته هنوز به حد نصاب نرسیده اند این دروس با چند هفته تاخیر با ورودیهای ۹۹ تشکیل می شوند.