قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

درس ریاضی مهندسی

درس ریاضی مهندسی مقطع ناپیوسته به حد نصاب نرسید و حذف می شود چنانچه ترم آخر هستید و در آن ثبت نام کرده اید باید در پایان ترم این درس را معرفی به استاد بگیرید یا در زمان حذف و اضافه به مدیر گروه مراجعه کنید که درس را با دانشجویان کارشناسی پیوسته بگیرید.