اطلاعیه تحویل پروژه کارشناسی گروه کامپیوتر نیمه دوم 98-99

قابل توجه افرادی که پروژه کارشناسی در ترم اخیر برداشته اند

برنامه تحویل غیرحضوری پروژ ههای کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر )نی مسال دوم 99 - 98 )
به اطلاع کلیه دانشجویان گروه کامپیوتر میرساند از آنجا که پروژه کارشناسی ماحصل تلاش و نمایانگر دانش و مهارت کسب
شده توسط دانشجو در دوران تحصیل دانشگاهی است، گروه مهندسی کامپیوتر برنامه تحویل پروژههای کارشناسی را از نیم سال
اول 98 - 99 به شیوهای متفاوت به اجرا گذاشته است که در آن امکان ارائه و به اشتراکگذاری ایدهها، تواناییها و دستاوردهای
دانشجویان به شکل گستردهتری میسر باشد. لذا مطابق رویهای که از سال گذشته پایه گذاری شد، برنامه ارائه و تحویل پروژهها
به صورت عمومی برگزار خواهد شد، اما با توجه به رعایت سلامت حداکثری، در این نیم سال برنامه تحویل پروژه به صورت
غیرحضوری برگزار خواهد شد. در این برنامه، پس از دریافت تایید استاد، دانشجویان در یک برنامه نیم روزه به صورت مجازی
حضور یافته و در یک مدت زمان مشخص، ضمن اجرای برنامه و خروجی برنامه خود از روی کامپیوتر )از طریق اشتراک گذاری
اسکرین در نرم افزار ادوبی کانکت( به سوالات داوران پاسخ خواهند داد. امکان حضور سایر دانشجویان، اساتید و علاقمندان به
صورت کاربر مهمان جهت آشنایی با زمین ههای کاری و تواناییهای دانشجویان بلامانع است. همچنین در نظر است در انتهای
برنامه، پروژههای برگزیده از نظر اساتید و دانشجویان معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند.
لازم به توضیح است همانند نیمسالهای گذشته برای هر پروژه با توجه به موضوع از طرف گروه داوری تعیین خواهد شد که
ایشان نیز در طی همین برنامه کار دانشجو را بررسی و نظرشان را به گروه اعلام میکنند. در صورت تایید کار توسط داور، نمره
دانشجو بصورت ترکیب 5 نمره از داوری و 15 نمره از استاد اعلام خواهد شد.
مراحلی که دانشجویان برای ارائه پروژه طی خواهند کرد به شرح زیر است:
1 - تحویل پروژه به استاد راهنمای پروژه تا تاریخ 22 / 05 / 99
دانشجویان بایستی علاوه بر تحویل کد پروژه، مستندات مرتبط با پروژه و موارد توافق با استاد راهنما، گزارش پروژه
را نیز مطابق دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی آماده کرده و تا تاریخ 22 مرداد 99 به استاد راهنمای پروژه
تحویل دهند. بعد از بررسی و تایید استاد راهنما، فرم مشخصات پروژه )شامل عنوان پروژه و توضیح مختصر در مورد
پروژه، نیازمندیها، مشخصات فنی و کاربردهای پروژه( را مطابق الگوی خواسته شده تکمیل کنند و برای گروه ارسال
کنند. )سعی شود حداکثر تاییدیه استاد تا 25 / 05 / 99 به گروه اطلاع داده شود(.
2 - شرکت در جلسه تست آنلاین در تاریخ 25 / 05 / 99 از ساعت 10 تا 11.30
دانشجویان بایستی از طریق لینکی که بعدا در گروه اعلام خواهد شد، در جلسه تست آنلاین، برای تست کیفیت صدا
و تصویر شرکت کنند. همچنین در این جلسه در مورد چگونگی انجام کار، به سوالات و اشکالات احتمالی دانشجویان
پاسخ داده خواهد شد.
3 - مشارکت آنلاین برای ارائه توضیحات درتاریخ 27 / 05 / 99 از ساعت 9 تا 13.30
دانشجویان با استفاده از نرمافزار ادوبی کانکت، در جلسه شرکت کرده و در زمان معین، نقش دانشجو ارائه دهنده ارتقا
یافته و امکان ارائه مجازی برای معرفی پروژه و پاسخ به سوالات داو ر را در مدت 10 دقیقه دارد. داور پروژه به منظو ر
بررسی پروژه، پرسشهایی را در مورد پروژه به عمل خواهد آورد.
جدول زمانبندی برنامه تحویل غیرحضوری پروژههای کارشناسی مهندسی کامپیوتر )نیمسال دوم 99 - 98 )
زمان توضیحات
22 مرداد 1399 • آماده سازی گزارش پروژه مطابق دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی
• ارسال کد پروژه، کلیه مستندات مرتبط با پروژه، گزارش پروژه و موارد مورد
توافق به استاد راهنمای پروژه
• تکمیل فرم مشخصات پروژه )شامل عنوان پروژه، توضیح مختصر در مورد پروژه،
نیازمندیها، مشخصات فنی و کاربردهای پروژه( مطابق الگوی خواسته شده
بررسی توسط استاد
راهنما
25 مرداد 1399
• حداکثر زمان برای ارسال تاییدیه استاد راهنمای پروژه به گروه
• مشارکت در جلسه تست آنلاین از طریق نرم افزار ادوبی کانکت از ساعت 10 تا
11.30
ارسال تاییدیه استاد
راهنما
27 مرداد 1399 • حضور در جلسه تحویل پروژه غیرحضوری از طریق نرم افزار ادوبی کانکت از
ساعت 9 تا 13.30
• معرفی مختصر پروژه، ذکر نکات تکمیلی و پرسش به سوالات داور
تغییر نقش به ارائه
دهنده مطابق زمان
بندی و ارائه پروژه توسط
دانشج و
فرم مشخصات پروژ ه
عنوان پروژه:
چکیده پروژه:
در این بخش، ضمن معرفی مختصر پروژه، نیازمندیها ، مشخصات فنی )معماری نرمافزار، زبان برنامه نویسی،
پایگاه و ...( ، ویژگیهای مهم و کاربردهای اصلی پروژه شرح داده شود.