قابل توجه افرادی که درس پروژه و کار آموزی کارشناسی را در ترم تابستان برداشته اند

اطلاعیه برای افرادی که درس پروژه و کار آموزی کارشناسی را در ترم تابستان برداشته اند

دانشجویان که  درس پروژه و کارآموزی  کارشناسی  را در ترم تابستان برداشته اند می بایست تا تاریخ 20 شهریور به اساتید به همراه مستندات  تحویل دهند. زمان ارایه حضوری برای درس پروژه به طور تقریبی 25 شهریور است