اطلاعیه جلسه ارایه پروژه کارشناسی

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه کارشناسی را در نیم سال دوم 97-98 برداشته بودند

جلسه ارایه پروژه فردا 24 تیر است. لطفا دانشجویانی که پروژه را در نیم سال دوم 97-98 برداشته بودند برای ارایه آن ساعت 8:30 به دفتر فن آوری اطلاعات واقع در طبقه چهارم ساختمان فرهنگ مراجعه کنند