جلسه ارایه پروژه کارشناسی

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه را در نیم سال دو م 97-98 اخذ نموده اند

جلسه ارایه پروژه  کارشناسی روز 2 شنبه 24 تیرماه از ساعت 8:30 الی 11 است