در خصوص کلاس درس مهارت افزایی ۲

کلاس درس مهارت افزایی ۲ از روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه طبق روال تشکیل خواهد شد.

کلاس درس مهارت افزایی ۲ از روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه طبق روال تشکیل خواهد شد. برای جلسات تشکیل نشده این کلاس، جلسات جبرانی در نظر گرفته می شود.