تغییر ساعت دروس ترم تابستان

با توجه به مصوبه دولت مبنی بر تغییر ساعت اداری، تغییراتی به شرح زیر در ساعت ارائه آزمایشگاه های گروه کامپیوتر انجام شد

با توجه به مصوبه دولت مبنی بر تغییر ساعت اداری و محدودیت زمان استفاده از دستگاه های تهویه و خنک کننده تغییراتی به شرح زیر در ساعت ارائه آزمایشگاه های گروه کامپیوتر انجام شد:
آزمایشگاه سیستم عامل دوشنبه و چهارشنبه ۷ تا ۱۰
آزمایشگاه ریزپردازنده سه شنبه ۷ تا ۱۴
کارگاه ساخت ربات کماکان در ساعات قبلی برگزار می شود.