اطلاعیه مهم - شرایط جدید معرفی به استاد

بنا به اعلام معاونت محترم آموزشی دانشگاه بعد از این موافقت با اخذ درس بصورت معرفی به استاد بسیار محدود و تحت شرایط خاص انجام خواهد شد.

دانشجویان محترم این موضوع را در برنامه ریزی دروس خود بطور جدی مورد توجه قرار دهند و هیچ درسی را برای اخذ بصورت معرفی به استاد باقی نگذارند.
بطور خاص پس از این، دروس دوره کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر که در کنار بخش تئوری دارای یک واحد عملی هستند، بصورت معرفی به استاد ارائه نمی شوند.