درس کارگاه ساخت ربات

درس کارگاه ساخت ربات

درس کارگاه ساخت ربات که در برنامه تابستان ارائه شده است درس اختیاری آزمایشگاهی یک واحدی است و مثل دروس آز پایگاه، آز گرافیک و آز بازی می تواند بعنوان یکی از دو درس اختیاری آزمایشگاهی برای ورودی ۹۲ به بعد کارشناسی پیوسته پذیرفته شود.

این درس پیش نیازی ندارد و توسط همه دانشجویان کارشناسی پیوسته قابل اخذ است.