تمديد مهلت تكميل پروپوزال كارشناسي ارشد

آخرین مهلت دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

نظر به اينكه اداره كل آموزش دانشگاه، به دليل مقارن شدن پنجشنبه و جمعه با ٣٠ و ٣١ شهريور، مهلت دفاع از پايان نامه را تا ٢ مهر تمديد كرده است لذا امكان برگزاري يك جلسه بررسي پروپوزال در ٣ مهر فراهم شده است.

بنابراين دانشجوياني كه در مسير تكميل پروپوزال بوده اند در صورتیکه می خواهند به تاریخ دفاع سوم مهر برسند مي بايست پروپوزال هاي خود را حداكثر ٢٩ شهريور به تاييد استاد راهنماي خود رسانده و به داوران ارسال نمايند. جلسه دفاع از پروپوزال روز دوشنبه سوم مهر ماه ساعت 14 برگزار می شود.

دانشجویانی كه دفاع آنها براي  جلسه ٢٠ شهريور از قبل هماهنگ شده است حتما بايد در همين جلسه شركت نمايند  و جلسه ٢٠ شهريور  در زمان مقرر تشکیل می گردد.