قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی

آخرین مهلت تحویل گزارش کارآموزی و داوری پروژه ها در ترم جاری روز چهارشنبه 18 بهمن ماه می باشد.


لازم است دانشجویان پروژه تا قبل از این روز کار خود را بصورت کامل همراه با پایان نامه به اساتید تحویل داده و مجوز شرکت در داوری را دریافت کنند.